Recencies

De grote bevrijding - Margot Krikhaar

De Grote Bevrijding:
Margot Krikhaar is leraar van het bekende spirituele leerboek ‘Een cursus in wonderen‘ (verder hierna aangeduid als de Cursus PvS)

Na haar eerste boek: Ontwaken in Liefde waarin Margot haar ‘persoonlijke’ reis naar ‘ huis ‘ omschreef aan de hand van de lessen van de Cursus heeft zij nu het denksysteem van de Cursus geanalyseerd en toegankelijk gemaakt voor wie zich verdiept in  dit non-dualistische leerboek dat werd ‘doorgegeven’ aan Helen Schucman en William Thetford en in de Verenigde Staten werd in 1975 uitgegeven als A Course in Miracles.

Een eerste kennismaking met de Cursus leidt niet onmiddellijk tot een volledig ‘verstaan’ van de boodschap. Menig student van de Cursus zal verzuchten: ‘Kan het ietsje eenvoudiger?’ Het Shakespeareaanse ritme van de woordenschat nodigt daar misschien niet toe uit, maar voorkomt daarmee wel dat een te populaire woordkeuze een voedingsbodem wordt voor meerdere interpretaties.

Margot Krikhaar heeft de moed gevat om het denksysteem van de Cursus te ontleden en te verduidelijken, waarbij zij de essentie van het leerboek niet uit het oog verliest: het in praktijk brengen van vergeving, zoals bedoeld volgens de woorden van Jezus. De theoretische ondergrond van de Cursus omschrijft zij als ‘een non dualistische leer met een metafysisch en een praktisch niveau’.

Margot belicht daarnaast uitvoerig thema’s zoals: onze werkelijkheid in God, de mythe van het ego, het denkbeeldige ontstaan van tijd en ruimte, en de wereld en het lichaam als schijnbaar afgescheiden entiteiten. Ook gaat zij in op tal van misverstanden en valkuilen die kunnen ontstaan wanneer de basisprincipes van de Cursus over het hoofd worden gezien.

Voor wie bijvoorbeeld aanhikt tegen begrippen als Heilige Geest, God de Vader en Jezus de Zoon wordt door haar – indien er van de kant van de lezer een open bereidheid is – op chirurgische wijze inzichtelijk gemaakt wat de ‘ware’ betekenis is van deze begrippen, die in eerste oogopslag bepaald niet non-dualistisch lijken.

Margot neemt de lezer bij de hand en laat deze niet meer los, zodat ‘verdwalen’ in de Cursus tot een minimum wordt beperkt, waarbij zij steeds opnieuw met praktijkvoorbeelden de toepassing van de vergevingslessen in de Cursus niet uit het oog verliest.

Met name de correcte toepassing van ‘vergeving’ zal menig Cursusstudent behulpzaam zijn in de waan en het leven van alledag. Margot heeft daarvoor de praktijk van vergeving teruggebracht in een ‘3-stappen plan’:

– Het herkennen en terugnemen van je eigen projecties die je een ander, je lichaam of je valse zelf toeschrijft

– Naar binnen kijken en ontdekken dat al onze overtuigingen terug te voeren zijn op schuld.

– Het overdragen en loslaten van die overtuigingen, waarbij het overdragen je ‘innerlijke leraar’, dan wel de Heilige Geest kan zijn.

In feite vergeef je door herkenning, innerlijk inzicht en loslaten. Je bent niet meer met die valse overtuiging verbonden, maar er wel van bevrijd.

Samengevat kan ‘De Grote Bevrijding’ de Cursusstudent – maar ook zij die voor de eerste maal ‘Een cursus in wonderen’ ter hand nemen – een behulpzame gids en gebruiksaanwijzing zijn. Ik zeg met nadruk ‘kan’, want een volledige bereidheid om je valse zelfbeeld tegemoet te treden is wel een voorwaarde om de inhoud van De Grote Bevrijding te verstaan en in te nemen. Wat dat betreft vindt mijn ego dat het een ‘dodelijk’ boek is.

De Tibetaanse meester Milarepa zei ooit: “Zet asjeblieft geen stap op de weg naar de waarheid, want als je dat wel doet ben je verloren.” Met een kleine variant zou ik zeggen: “Sla dit boek niet open, want je bent tot de laatste bladzijde gebonden.”

De Grote Bevrijding’ is een ‘ego-benemend boek’ geworden. Anders gezegd: Lezer! U volgt het pad naar uw eigen, onherroepelijke ‘ ondergang’

Peter van Steenwijk in tijdschrift Inzicht


Ontwaken in liefde - Margot Krikhaar

Zoals vele wegen naar Rome leiden, zo zijn er ook vele ‘ogenschijnlijke’ wegen af te leggen naar realisatie. Margot Krikhaar beschrijft haar proces vanuit Een cursus in wonderen (ECIW, oorspronkelijk A Course in Miracles, ACIM)), een geschrift dat na 20 jaar nog zo actueel is dat het wel iets tijdsloos moet hebben.
De lezer die door de vele godsbenamingen en channeling heen kan lezen, wordt verrast door dit vlechtwerk van biografie en spirituele ontwikkeling. Zelf schrijft Krikhaar hierover dat de christelijke terminologie die zowel in ECIW als in dit boek wordt gebruikt, hier wezenlijk anders wordt ingevuld dan binnen het traditionele christendom. Binnen ECIW heeft deze een belangrijke functie in het kader van vergeving en het omzetten van angst in liefde.
Ontwaken in liefde is een boek over eenwording, goed geschreven en met een aantal fragmenten die direct binnenkomen. Krikhaar schrijft heel open en gedetailleerd over de eenheidservaringen die zij beleeft aan de hand van teksten uit ECIW en teksten die, zoals ze in het voor-woord schrijft, rechtstreeks van Jezus afkomstig zijn.
De opbouw van het boek is zeer doelmatig. In het eerste deel schrijft ze een samenvatting van haar leven, hoe ze zich niet in de wereld thuis voelde en in Een cursus in wonderen een manier vond om thuis te komen. De twaalf inleidingen in deel twee vormen een samenvatting van de belangrijkste leerdoelen en begrippen uit de Cursus, eenvoudig en helder samengevat. Deze teksten benoemt de schrijfster als ‘doorgegeven’ en niet van haarzelf. Ze vult ze aan met haar eigen ervaringen tijdens haar reis door de Cursus, een reis die bij haar eindigt in realisatie.
Krikhaar beschrijft realisatie als een verschuiving in de waarneming: je bent niet meer de droom, maar de dromer van de droom. Ze illustreert dit aan de hand van gebeurtenissen waarbij ze zichzelf niet als lichaam of in een lichaam ervaart. Hierbij neemt ze een kwetsbare houding aan door van binnenuit haar zeer persoonlijke, of moet ik zeggen onpersoonlijke, ervaringen te etaleren.
De schrijfster benadrukt dat angst en pijn onder ogen gezien moeten worden, zonder oude emoties op te roepen en zonder in die emoties te verdrinken. Je hoeft er alleen maar naar te kijken. Dat is genoeg. Door ze te zien genezen ze. Door oude wonden onder ogen te komen, herken je voortaan soortgelijke situaties en raken ze je niet meer. Angst is overal waar geen liefde is. Het fundament van afgescheidenheid is angst, want angst is de ontkenning van liefde, de enige werkelijkheid. Het doel van de Cursus is om je terug te brengen naar het volkomen vormloze, abstracte, liefdevolle zijn. Als liefde ontkend en angst voelbaar wordt, ligt daar vaak een schuldgevoel aan ten grondslag. Schuld houdt je gevangen in een kluwen van emotionele banden. Ze staat verlossing in de weg. Het vraagt moed om te kijken hoe je het spel van het leven speelt. De kern van de Cursus luidt dan ook: door de ander te bevrijden van schuld, bevrijd je jezelf, en daarmee bevrijd je iedereen. Dat vormt de kern van het begrip vergeving.
Sommige lezers zullen op basis van het bovenstaande misschien gaan steigeren. Want door te vergeven bevestig je de dualiteit van ‘ik’ en ‘de ander’. Maar vergeven is eigenlijk niets anders dan weggeven. Dat doet denken aan het afpellen van de ui van de persoonlijkheid, zoals beschreven door Ramana Maharshi, om zo de persoonlijkheid te ontmantelen.
Ontwaken in liefde wekt nieuwsgierigheid naar , Een cursus in wonderen maar prikkelt tegelijkertijd een eventuele weerstand bij de lezer tegen doe-boeken. Hoe dan ook, Margot Krikhaars schrijfstijl blijft boeien en haar liefdevolle, kwetsbare opstelling maakt het boek de moeite waard.
Ze verwoordt wat ze meemaakt op een manier die suggereert dat ze werkelijk niets meer heeft te verliezen, zonder te willen bewijzen dat ze de persoon voorbij is.

Lucy Auch in tijdschrift Inzicht

Ontwaken in liefde - Margot Krikhaar

De auteur beschrijft met grote precisie en eerlijkheid haar eigen ontwakingsproces met “Een cursus in wonderen“(Uitg. Ankh-Hermes-red.) en met Jezus als haar innerlijke leraar. Zij noteerde acht jaar alles wat ze tegenkwam in haar proces: de vergevingslessen, het loslaten, het gevecht met zichzelf en uiteindelijk de totale overgave aan de Liefde van God. Het tweede deel van het boek laat in twaalf concrete en toegankelijke stappen zien wat het vergevingspad van de Cursus precies inhoudt en hoe dit in de praktijk van ons alledaagse leven kan worden toegepast. Haar persoonlijke verhaal kan anderen ondersteunen en bemoedigen.

Paravisie

Ontwaken in liefde - Margot Krikhaar

In een tijd waarin sommige dominees openlijk het bestaan van God ontkennen, getuigt het van moed te beweren dat je met diens zoon in contact staat. Toch is dat precies wat de auteur in dit boek doet. Op intieme wijze beschrijft ze de manier waarop de principes achter ‘Een cursus in wonderen‘ zich in haar leven openbaarden. Onlangs betichtte een hoogleraar aan de VU aanhangers van deze Cursus ervan fundamentalistische trekjes te hebben. Zij zouden volgens hem, door onzekerheid gedreven, op zoek zijn naar een absolute waarheid. Zo bekeken is dit boek op twee manieren te lezen: als verhelderende gids voor geïnteresseerden in de spiritualiteit van de Cursus óf als het meeslepende verhaal van een moeder die alles doet om met het verlies van haar zoon in het reine te komen. In beide gevallen intrigerend. (NB)

Paravisie